அழுக்காறாமை | திருக்குறள் அதிகாரம் 17 | Azhukkaramai | Thirukkural Adhikaram 17 in English

Thirukkural | Thirukkural in tamil | Thiruvalluvar | Kural | Kural explanation | Tiruvallurar kural | thirukural with tamil meaning | thirukural tamil | thirukural online | adhigaram |திருக்குறள் | குறள் | திருவள்ளுவர் | அதிகாரம் | அறத்துப்பால் | பாயிரவியல் | இல்லறவியல் | துறவறவியல் | ஊழியல் | பொருட்பால்

திருக்குறள் அழுக்காறாமை | அதிகாரம் 17 | Thirukkural Azhukkaramai adhikaram 17 in Tamil

திருக்குறள் அதிகாரம் 17 - அழுக்காறாமை. Thirukkural adhikaram 17 in Tamil. Thirukkural Azhukkaramai in Tamil with meaning. Azhukkaramai adhikaram. திருக்குறள் அதிகாரம் 17 | Thirukkural adhikaram 17 in Tamil அழுக்காறாமை | Not Envying | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english,transalation,transliteration,section,1330 Thirukural,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural,sivayogi sivakumar couplet explaination 161. ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத் தழுக்கா றிலாத இயல்பு. 162. விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டும் அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் 163. அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் பேணா தழுக்கறுப் பான். 164. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக் கறிந்து. 165. அழுக்கா றுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார் வழுக்கியுங் கேடீன் பது. 166. கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉ மின்றிக் கெடும். 167. அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள் தவ்வையைக் காட்டி விடும். 168. அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத் தீயுழி உய்த்து விடும். 169. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப் படும். 170. அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்லையஃ தில்லார் பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்.

குறள் 161:

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத இயல்பு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை:

மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்


Transliteration (Tamil to English) :

ozhukkaaRaak koLka oruvan-than nenjaththu
azhukkaaRu ilaadha iyalpu

English Meaning:

As ‘strict decorum’s’ laws, that all men bind,
Let each regard unenvying grace of mind

Explanation:

Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct.


குறள் 162:

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை:

யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை


Transliteration (Tamil to English) :

vizhuppaetrin aqdhoppadhu illaiyaar maattum
azhukkaatrin anmai peRin

English Meaning:

If man can learn to envy none on earth,
‘Tis richest gift, -beyond compare its worth.

Explanation:

Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towords others


குறள் 163:

அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

கலைஞர் உரை:

அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்


Transliteration (Tamil to English) :

aRanaakkam vaeNtaadhaan enpaan piRanaakkam
paeNaadhu azhukkaRup paan

English Meaning:

Nor wealth nor virtue does that man desire ‘tis plain,
Whom others’ wealth delights not, feeling envious pain.

Explanation:

Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said “he neither desires virtue not wealth”.


குறள் 164:

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில் துன்பம் ஏற்படுத‌ை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச் செய்யார் அறிவுடையோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்டால் துன்பம் வரும் என்பதை அறிந்து அறிவுடையோர் பொறாமை காரணமாகத் தீமைகளைச் செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை:

தீய வழியில் சென்றால் துன்பம் ஏற்படுமென்பதை அறிந்தவர்கள் பொறாமையினால் தீச்செயல்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள்


Transliteration (Tamil to English) :

azhukkaatrin allavai seyyaar izhukkaatrin
Edham padupaakku aRindhu

English Meaning:

The wise through envy break not virtue’s laws,
Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.

Explanation:

(The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds.


குறள் 165:

அழுக்கா றுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியுங் கேடீன் பது

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமை உடை‌யவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே போதும், பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் தவறாது கேட்டைத் தருவது அது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை உடையவர்க்குத் தீமை தரப் பகைவர் வேண்டியதில்லை; பொறாமையே போதும்

கலைஞர் உரை:

பொறாமைக் குணம் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களை வீழ்த்த வேறு பகையே வேண்டா அந்தக் குணமே அவர்களை வீழ்த்தி விடும்


Transliteration (Tamil to English) :

azhukkaaRu udaiyaarkku adhusaalum onnaar
vazhukkaayum kaeteen padhu

English Meaning:

Envy they have within! Enough to seat their fate!
Though foemen fail, envy can ruin consummate..

Explanation:

To those who cherish envy that is enough. Though free from enemies that (envy) will bring destruction.


குறள் 166:

கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉ மின்றிக் கெடும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும் உணவும் இல்லாமல் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்க்குக் கொடுப்பதைக் கண்டு பொறாமைப் படுகிறவனின் குடும்பம், உடுக்கவும், உண்ணவும் இல்லாமல் அலையும்.

கலைஞர் உரை:

உதவியாக ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்டால் அந்தத் தீய குணம், அவனை மட்டுமின்றி அவனைச் சார்ந்திருப்போரையும் உணவுக்கும், உடைக்கும்கூட வழியில்லாமல் ஆக்கிவிடும்


Transliteration (Tamil to English) :

koduppadhu azhukkaRuppaan sutram utuppadhooum
uNpadhooum indrik kedum

English Meaning:

Who scans good gifts to others given with envious eye,
His kin, with none to clothe or feed them, surely die.

Explanation:

He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment.


குறள் 167:

அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு அவனைக் காட்டி நீங்கி விடுவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் உயர்வு கண்டு பொறாமைப்படுபவனைப் பார்க்கும் திருமகள் வெறுப்புக் கொண்டு தன் அக்காள் மூதேவிக்கு அவனை அடையாளம் காட்டிவிட்டு விலகிப் போய்விடுவாள்.

கலைஞர் உரை:

செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டுத் தங்கை இலக்குமி அவனைவிட்டு அகன்று விடுவாள்


Transliteration (Tamil to English) :

avviththu azhukkaaRu udaiyaanaich cheyyavaL
thavvaiyaik kaatti vidum

English Meaning:

From envious man good fortune’s goddess turns away,
Grudging him good, and points him out misfortune’s prey.

Explanation:

Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister.


குறள் 168:

அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தைக் கெடுத்துத் தீய வழியில் அவனைச் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை எனப்படும் ஒப்பில்லாத பாவி எவனிடம் இருக்கிறதோ, அவனது செல்வத்தை அழிப்பதோடு, அவனை நரகத்திலும் அது சேர்க்கும்

கலைஞர் உரை:

பொறாமை எனும் தீமை ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் சிதைத்துத் தீய வழியிலும் அவனை விட்டுவிடும்


Transliteration (Tamil to English) :

azhukkaaRu enaoru paavi thiruchchetruth
theeyuzhi uyththu vidum

English Meaning:

Envy, embodied ill, incomparable bane,
Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain.

Explanation:

Envy will destroy (a man’s) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come).


குறள் 169:

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும், பொறாமை இல்லாத நல்லவனுடைய கேடும் ஆராயத் தக்கவை

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்ட மனத்தவனின் உயர்வும், அது இல்லாத நல்லவனின் தாழ்வும் பற்றி ஆராய்க

கலைஞர் உரை:

பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும், பொறாமைக் குணம் இல்லாதவனின் வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்


Transliteration (Tamil to English) :

avviya nenjaththaan aakkamum sevviyaan
kaedum ninaikkap padum

English Meaning:

To men of envious heart, when comes increase of joy,
Or loss to blameless men, the ‘why’ will thoughtful hearts employ.

Explanation:

The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered.


குறள் 170:

அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவராய் மேம்பாட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்டு உயர்ந்தவரும் இல்லை. அது இல்லாதபோது தாழ்ந்தவரும் இல்லை

கலைஞர் உரை:

பொறாமை கொண்டதால் புகழ் பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழ்ந்தோரும் இல்லை


Transliteration (Tamil to English) :

azhukkatru akandraarum illai aqdhuillaar
perukkaththil theerndhaarum il

English Meaning:

No envious men to large and full felicity attain;
No men from envy free have failed a sure increase to gain.

Explanation:

Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness.


azhukkaramai | அழுக்காறாமை |Not Envying 17 | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural, thirukkural, tirukural, tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar, thirukural chapter, athigaram, kural, english, transalation, transliteration, section,1330 Thirukural, tamil thirukural, english couplets, thirukural search, tamil tutorial, thirukural in tamil, learn thirukural,

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: