செய்ந்நன்றியறிதல் | திருக்குறள் அதிகாரம் 11 | Seinandri arithal | Thirukkural Adhikaram 11 in English

Thirukkural | Thirukkural in tamil | Thiruvalluvar | Kural | Kural explanation | Tiruvallurar kural | thirukural with tamil meaning | thirukural tamil | thirukural online | adhigaram |திருக்குறள் | குறள் | திருவள்ளுவர் | அதிகாரம் | அறத்துப்பால் | பாயிரவியல் | இல்லறவியல் | துறவறவியல் | ஊழியல் | பொருட்பால்

திருக்குறள் செய்ந்நன்றியறிதல் | அதிகாரம் 11 | Thirukkural Seinandri arithal adhikaram 11 in Tamil

திருக்குறள் அதிகாரம் 11 - செய்ந்நன்றியறிதல். Thirukkural adhikaram 11 in Tamil. Thirukkural Seinandri arithal adhikaram in Tamil with meaning. Gratitude, செய்ந்நன்றி அறிதல், Chapter: 11,அறத்துப்பால்,Virtue,Thirukural,திருக்குறள்,திருவள்ளுவர்,thiruvalluvar,tamil,english translation,transliteration செய்ந்நன்றி அறிதல் | Gratitude | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural,sivayogi sivakumar couplet explaination செய்ந்நன்றி அறிதல் | Gratitude | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english,transalation,transliteration,section,1330 Thirukural,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural,sivayogi sivakumar couplet explaination 101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 102. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 103. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. 104. தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார். 105. உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து. 106. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. 107. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு. 108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. 109. கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும். 110. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

குறள் 101:

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை:

“வாராது வந்த மாமணி’’ என்பதுபோல், “செய்யாமற் செய்த உதவி’’ என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா.


Transliteration (Tamil to English) :

seiyaamal seydha udhavikku vaiyagamum
vaanakamum aatral aridhu

English Meaning:

Assistance given by those who ne’er received our aid,
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid

Explanation:

(The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received


குறள் 102:

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை:

தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்.


Transliteration (Tamil to English) :

kaalaththi naaRseydha nanRi siRidheninum
Gnaalaththin maaNap peridhu

English Meaning:

A timely benefit, -though thing of little worth,
The gift itself, -in excellence transcends the earth

Explanation:

A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world


குறள் 103:

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

கலைஞர் உரை:

என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது.


Transliteration (Tamil to English) :

payan-thookkaar seydha udhavi nayan-thookkin
nanmai kadalin peridhu

English Meaning:

Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
When you ponder right its merit, ‘Tis vaster than the sea

Explanation:

If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea


குறள் 104:

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

ஒருவன் தினையளவாகிய உதவியைச் செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர், அதனையே பனையளவாகக் கொண்டு போற்றுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்யப்பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதைப் பனை அளவு மிகப் பெரிய உதவியாய்க் கருதுவர்

கலைஞர் உரை:

என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது.


Transliteration (Tamil to English) :

thinaiththuNai nandri seyinum panaiththuNaiyaak
koLvar Payan-theri vaar

English Meaning:

Each benefit to those of actions’ fruit who rightly deem,
Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem

Explanation:

Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit


குறள் 105:

உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

கைமாறாகச் செய்யும் உதவி முன் செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று, உதவி செய்யப்பட்டவற்றின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவர் நமக்குச் செய்த உதவிக்குத் திரும்ப நாம் செய்வது, அவர் செய்த உதவியின் காரணம், பொருள், காலம் பார்த்து அன்று; உதவியைப் பெற்ற நம் பண்பாட்டுத் தகுதியே அதற்கு அளவாகும்.

கலைஞர் உரை:

உதவி என்பது, செய்யப்படும் அளவைப் பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை; அந்த உதவியைப் பெறுபவரின் பண்பைப் பொருத்தே அதன் அளவு மதிப்பிடப்படும்.


Transliteration (Tamil to English) :

udhavi varaiththandru udhavi udhavi
seyappattaar saalpin varaiththu

English Meaning:

The kindly aid’s extent is of its worth no measure true;
Its worth is as the worth of him to whom the act you do

Explanation:

The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure


குறள் 106:

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறக்கலாகாது: துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய் உதவியவர்களின் நட்பை எப்போதும் விடாலாகாது .

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உன் துன்பத்துள் துணையாக நின்றவரின் நட்பை விடாதே; அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றம் இல்லாதவரின் நட்பை மறந்து விடாதே.

கலைஞர் உரை:

மாசற்றவர்களின் உறவை மறக்கவும் கூடாது; துன்பத்தில் துணை நின்றவர் நட்பைத் துறக்கவும் கூடாது.


Transliteration (Tamil to English) :

maRavaRka maasatraar kaeNmai thuRavaRka
thunpaththuL thuppaayaar natpu

English Meaning:

Kindness of men of stainless soul remember evermore
Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore

Explanation:

Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity Forget not be benevolence of the blameless


குறள் 107:

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தம்முடைய துன்பத்தைப் போக்கி உதவியவரின் நட்பைப் பல்வேறு வகையான பிறவியிலும் மறவாமல் போற்றுவர் பெரியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் துன்பத்தைப் போக்கியவரின் நட்பை ஏழேழு பிறப்பிலும் நல்லவர் எண்ணுவர்

கலைஞர் உரை:

ஏழேழு தலைமுறைக்கு என்றும் ஏழேழு பிறவிக்கு என்றும் மிகைப்படுத்திச் சொல்வதுபோல, ஒருவருடைய துன்பத்தைப் போக்கியவரின் தூய்மையான நட்பை நினைத்துப் போற்றுவதற்குக் கால எல்லையே கிடையாது.


Transliteration (Tamil to English) :

ezhumai ezhupiRappum uLLuvar thangaN
vizhumanh thutaiththavar natpu

English Meaning:

Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem’ry of the wise
Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes

Explanation:

(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction


குறள் 108:

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

ஒருவரர் முன்செய்த நன்மையை மறப்பது அறம் அன்று; அவர் செய்த தீமையைச் செய்த அப்பொழுதே மறந்து விடுவது அறம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவன் நமக்குச் செய்த உதவியை மறப்பது அறம் அன்று; அவன் செய்த தீமையை அப்போதே மறப்பது அறம்.

கலைஞர் உரை:

ஒருவர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மறப்பது நல்லதல்ல; அவர் தீமை செய்திருந்தால் அதை மட்டும் அக்கணமே மறந்து விடுவது நல்லது.


Transliteration (Tamil to English) :

nandri maRappadhu nandrandru nandralladhu
andrae maRappadhu nandru

English Meaning:

‘Tis never good to let the thought of good things done thee pass away;
Of things not good, ‘tis good to rid thy memory that very day

Explanation:

It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted)


குறள் 109:

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன் றுள்ளக் கெடும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

முன் உதவி செய்தவர் பின்பு கொன்றார் போன்ற துன்பத்தைச் செய்தாரானாலும், அவர் முன் செய்த ஒரு நன்மையை நினைத்தாலும் அந்தத் துன்பம் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்பு நன்மை செய்தவரே பின்பு நம்மைக் கொலை செய்வது போன்ற தீமையைச் செய்தாலும் அவர் முன்பு செய்த ஒப்பற்ற நன்மையை நினைத்த அளவில் அத்தீமை மறையும்.

கலைஞர் உரை:

ஒருவர் செய்யும் மிகக் கொடுமையான தீமைகூட நமது உள்ளத்தைப் புண்படுத்தாமல் அகன்றுவிட வேண்டுமானால், அந்த ஒருவர் முன்னர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மட்டும் நினைத்துப் பார்த்தாலே போதுமானது.


Transliteration (Tamil to English) :

kondranna innaa seyinum avarseydha
ondru-nandru uLLak kedum

English Meaning:

Effaced straightway is deadliest injury,
By thought of one kind act in days gone by

Explanation:

Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred


குறள் 110:

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

எந்த அறத்தை அழித்தவர்க்கும் தப்பிப் பிழைக்க வழி உண்டாகும்; ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து அழித்தவனுக்கு உய்வு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை பெரிய அறங்களை அழித்தவர்க்கும் பாவத்தைக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து தீமை செய்பவனுக்கு வழியே இல்லை

கலைஞர் உரை:

எந்த அறத்தை மறந்தார்க்கும் வாழ்வு உண்டு; ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்தார்க்கு வாழ்வில்லை.


Transliteration (Tamil to English) :

enhnhandri kondraarkkum uyvuNdaam uyvillai
seynhnhandri kondra makaRku

English Meaning:

Who every good have killed, may yet destruction flee;
Who ‘benefit’ has killed, that man shall ne’er ‘scape fre

Explanation:

He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit


செய்ந்நன்றியறிதல் | Seinandri arithal | Gratitude | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural, thirukkural, tirukural, tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar, thirukural chapter, athigaram, kural, english, transalation, transliteration, section,1330 Thirukural, tamil thirukural, english couplets, thirukural search, tamil tutorial, thirukural in tamil, learn thirukural,

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: