பயனில சொல்லாமை | திருக்குறள் அதிகாரம் 20 | Payanila sollamal | Thirukkural Adhikaram 20 in English

Thirukkural | Thirukkural in tamil | Thiruvalluvar | Kural | Kural explanation | Tiruvallurar kural | thirukural with tamil meaning | thirukural tamil | thirukural online | adhigaram |திருக்குறள் | குறள் | திருவள்ளுவர் | அதிகாரம் | அறத்துப்பால் | பாயிரவியல் | இல்லறவியல் | துறவறவியல் | ஊழியல் | பொருட்பால்

திருக்குறள் பயனில சொல்லாமை | அதிகாரம் 20 | Thirukkural Payanila sollamal adhikaram 20 in Tamil

திருக்குறள் அதிகாரம் 20 - பயனில சொல்லாமை. Thirukkural adhikaram 20 in Tamil. Thirukkural Payanila sollamal adhikaram in Tamil with meaning.  பயனில சொல்லாமை | Against Vain Speaking | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural,sivayogi sivakumar couplet explaination 191. பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப் படும். 192. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில நட்டார்கட் செய்தலிற் றீது. 193. நயனில னென்பது சொல்லும் பயனில பாரித் துரைக்கும் உரை. 194. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப் பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து. 195. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில நீர்மை யுடையார் சொலின். 196. பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகனெனல் மக்கட் பதடி யெனல். 197. நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று. 198. அரும்பய னாயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பய னில்லாத சொல். 199. பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த மாசறு காட்சி யவர். 200. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

குறள் 191:

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை:

பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்.


Transliteration (Tamil to English) :

thakudhi enavondru nandrae pakudhiyaal
paaRpattu ozhukap peRin

English Meaning:

If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain

Explanation:

That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue


குறள் 192:

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை:

நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்.


Transliteration (Tamil to English) :

seppam udaiyavan aakkanhj sidhaivindri
echchaththiR kaemaappu udaiththu

English Meaning:

The just man’s wealth unwasting shall endure,
And to his race a lasting joy ensure

Explanation:

The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity


குறள் 193:

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நிலைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.

கலைஞர் உரை:

நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.


Transliteration (Tamil to English) :

nandrae tharinum naduvikandhaam aakkaththai
andrae yozhiya vidal

English Meaning:

Though only good it seem to give, yet gain
By wrong acquired, not e’en one day retain

Explanation:

Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity


குறள் 194:

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலைமை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவர் நீதியாளர், இவர் நீதியற்றவர் என்ற வேறுபாட்டை அவரவர் தம் செல்வம், புகழ், பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கலைஞர் உரை:

ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி, நீதி தவறி நடந்தவரா என்பது அவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கப்போகும் புகழ்ச் சொல்லைக் கொண்டோ அல்லது பழிச் சொல்லைக் கொண்டோதான் நிர்ணயிக்கப்படும்.


Transliteration (Tamil to English) :

thakkaar thakavilar enpadhu avaravar
echchaththaaR kaaNappa padum

English Meaning:

Who just or unjust lived shall soon appear:
By each one’s offspring shall the truth be clear

Explanation:

The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings


குறள் 195:

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தீமையும் நன்மையும் எல்லார்க்கும் முன்பே குறிக்கப்பட்டு விட்டன; இதை அறிந்து நெஞ்சத்தால் நீதி தவறாது இருப்பது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

கலைஞர் உரை:

ஒருவர்க்கு வாழ்வும், தாழ்வும் உலக இயற்கை; அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவுநிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோர்க்கு அழகாகும்.


Transliteration (Tamil to English) :

kaedum perukkamum illalla nenjaththuk
koadaamai saandrork KaNi

English Meaning:

The gain and loss in life are not mere accident;
Just mind inflexible is sages’ ornament

Explanation:

Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both).


குறள் 196:

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் நெஞ்சம் நீதியை விட்டுவிட்டு அநீதி செய்ய எண்ணி னால், அதுவே தான் கெடப் போவதற்கு உரிய அறிகுறி.

கலைஞர் உரை:

நடுவுநிலைமை தவறிச் செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்து விடுமானால் அவன் கெட்டொழியப் போகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவேண்டும்.


Transliteration (Tamil to English) :

keduvalyaan enpadhu aRikadhan nenjam
natuvoreei alla seyin

English Meaning:

If, right deserting, heart to evil turn,
Let man impending ruin’s sign discern

Explanation:

Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, “I shall perish.”


குறள் 197:

கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டுப் போவான் என்றால், அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவேமாட்டார்.

கலைஞர் உரை:

நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாகச் செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது.


Transliteration (Tamil to English) :

keduvaaga vaiyaadhu ulakam naduvaaga
nandrikkaN thangiyaan thaazhvu

English Meaning:

The man who justly lives, tenacious of the right,
In low estate is never low to wise man’s sight

Explanation:

The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity


குறள் 198:

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநிலைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முதலில் சமமாக நின்று பிறகு தன்மீது வைக்கப்பட்ட பாரத்தை நிறுத்துக் காட்டும் தராசு போல, நீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அமைந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்றோராகிய நீதிபதிகளுக்கு அழகாம்.

கலைஞர் உரை:

ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தாரசு முள் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்.


Transliteration (Tamil to English) :

samanseydhu seerdhookkunG koalpoal amaindhorupaal
koataamai saandrork kaNi

English Meaning:

To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise

Explanation:

To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise


குறள் 199:

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனம் ஓரஞ் சாராமல் சமமாக நிற்குமானால் சொல்லிலும் அநீதி பிறக்காது; அதுவே நீதி.

கலைஞர் உரை:

நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவர்க்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் நடுவுநிலைமை.


Transliteration (Tamil to English) :

soRkoattam illadhu seppam orudhalaiyaa
utkoattam inmai peRin

English Meaning:

Inflexibility in word is righteousness,
If men inflexibility of soul possess

Explanation:

Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind


குறள் 200:

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரிய நல்ல வாணிக முறையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலக் காத்து, வியாபாரம் செய்தால் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல வியாபார முறை ஆகும்.

கலைஞர் உரை:

பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனைத் தன் பொருளைப் போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நெறியெனப்படும்.


Transliteration (Tamil to English) :

VaaNikam seyvaarkku vaaNikam paeNip
piRavum thamapoal seyin

English Meaning:

As thriving trader is the trader known,
Who guards another’s interests as his own

Explanation:

The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own


Payanila sollamal | பயனில சொல்லாமை | Against Vain Speaking | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural, thirukkural, tirukural, tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar, thirukural chapter, athigaram, kural, english, transalation, transliteration, section,1330 Thirukural, tamil thirukural, english couplets, thirukural search, tamil tutorial, thirukural in tamil, learn thirukural,

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: