ஶ்ரீ கணபதி தாளம் வரிகள் | Sri Ganapathi Thalam Lyrics

Sri Ganapathi Thalam Lyrics

ganapathi thalam tamil sri ganapathi thalam lyrics in english ganapathi thalam tamil lyrics pdf ganapathi thalam tamil mp3 download ganapathi thalam download ganapathi thalam lyrics telugu ganapathi thalam benefits  ganapathi thalam tamil sri ganapathi thalam lyrics in english ganapathi thalam tamil lyrics pdf ganapathi thalam tamil mp3 download ganapathi thalam download ganapathi thalam lyrics in sanskrit

விகடோத்கடஸுந்த³ரத³ந்திமுக²ம்
பு⁴ஜகே³ந்த்³ரஸுஸர்பக³தா³ப⁴ரணம் ।
க³ஜநீலக³ஜேந்த்³ர க³ணாதி⁴பதிம்
ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி விநாயக ஹஸ்திமுக²ம் ॥ 1 ॥

ஸுர ஸுர க³ணபதி ஸுந்த³ரகேஶம்
ருஷி ருஷி க³ணபதி யஜ்ஞஸமாநம் ।
ப⁴வ ப⁴வ க³ணபதி பத்³மஶரீரம்
ஜய ஜய க³ணபதி தி³வ்யநமஸ்தே ॥ 2 ॥

க³ஜமுக²வக்த்ரம் கி³ரிஜாபுத்ரம்
க³ணகு³ணமித்ரம் க³ணபதிமீஶப்ரியம் ॥ 3 ॥

கரத்⁴ருதபரஶும் கங்கணபாணிம்
கப³லிதபத்³மருசிம் ।
ஸுரபதிவந்த்³யம் ஸுந்த³ரந்ருத்தம்
ஸுரசிதமணிமகுடம் ॥ 4 ॥

ப்ரணமத தே³வம் ப்ரகடித தாலம்
ஷட்³கி³ரி தாலமித³ம் ।
தத்தத் ஷட்³கி³ரி தாலமித³ம்
தத்தத் ஷட்³கி³ரி தாலமித³ம் ॥ 5 ॥

லம்போ³த³ரவர குஞ்ஜாஸுரக்ருத குங்குமவர்ணத⁴ரம் ।
ஶ்வேதஸஶ்ருங்க³ம் மோத³கஹஸ்தம் ப்ரீதிஸபநஸப²லம் ॥ 6 ॥

நயநத்ரயவர நாக³விபூ⁴ஷித நாநாக³ணபதித³ம் தத்தத்
நயநத்ரயவர நாக³விபூ⁴ஷித நாநாக³ணபதித³ம் தத்தத்
நாநாக³ணபதி தம் தத்தத் நாநாக³ணபதித³ம் ॥ 7 ॥

த⁴வளித ஜலத⁴ரத⁴வளித சந்த்³ரம்
ப²ணிமணிகிரணவிபூ⁴ஷித க²ட்³க³ம் ।
தநுதநுவிஷஹர ஶூலகபாலம்
ஹர ஹர ஶிவ ஶிவ க³ணபதிமப⁴யம் ॥ 8 ॥

கடதட விக³ளிதமத³ஜல ஜலதி⁴த-
க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
கடதட விக³ளிதமத³ஜல ஜலதி⁴த-
க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
தத்தத் க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
தத்தத் க³ணபதிவாத்³யமித³ம் ॥ 9 ॥

தத்ததி³ம் நம் தரிகு தரிஜணகு குகு தத்³தி³
குகு தகிட டி³ண்டி³ங்கு³ டி³கு³ண குகு தத்³தி³
தத்த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
தகத ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
தரித³ணத த³ணஜணுத ஜணுதி³மித
கிடதக தரிகிடதோம்
தகிட கிடதக தரிகிடதோம்
தகிட கிடதக தரிகிடதோம் தாம் ॥ 10 ॥

தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
ஶஶிகலித ஶஶிகலித மௌளிநம் ஶூலிநம் ।
தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
விமலஶுப⁴கமலஜலபாது³கம் பாணிநம் ।

தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ரமத²க³ணகு³ணகதி²தஶோப⁴நம் ஶோபி⁴தம் ।
தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ருது²லபு⁴ஜஸரஸிஜ விஷாணகம் போஷணம் ।

தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
பநஸப²லகத³ளிப²லமோத³நம் மோத³கம் ।
தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ரணதகு³ரு ஶிவதநய க³ணபதி தாலநம் ।
க³ணபதி தாலநம் க³ணபதி தாலநம் ॥ 11 ॥

இதையும் படிக்கலாமே

ganapathi thalam tamil, sri ganapathi thalam lyrics in english, ganapathi thalam tamil lyrics pdf, ganapathi thalam tamil mp3 download, ganapathi thalam download, ganapathi thalam lyrics telugu, ganapathi thalam benefits,

1 Response

  1. vedabhasya says:

    Ganapati talam translation sung in tamil, if interested
    https://youtu.be/VRixgJKc85A

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: