புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி 

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

Source: Instagram

புடவையில் கலக்கும் குக் வித் கோமாளி சிவாங்கி

போதையேத்தும் லுக்கு..… இளசுகளை இம்சை செய்யும்  பூனம் பாஜ்வா!