மக்கட்பேறு | திருக்குறள் அதிகாரம் 7 | Makkatperu | Thirukkural Adhikaram 7 in English

Thirukkural | Thirukkural in tamil | Thiruvalluvar | Kural | Kural explanation | Tiruvallurar kural | thirukural with tamil meaning | thirukural tamil | thirukural online | adhigaram |திருக்குறள் | குறள் | திருவள்ளுவர் | அதிகாரம் | அறத்துப்பால் | பாயிரவியல் | இல்லறவியல் | துறவறவியல் | ஊழியல் | பொருட்பால்

திருக்குறள் மக்கட்பேறு | அதிகாரம் 7 | Thirukkural Makkatperu adhikaram 7 in Tamil

திருக்குறள் அதிகாரம் 7 - மக்கட்பேறு. Thirukkural adhikaram 7 in Tamil. Thirukkural Makkatperu in Tamil with meaning. Makkatperu adhikaram. The Wealth of Children, மக்கட்பேறு / புதல்வரைப் பெறுதல், Chapter: 7,அறத்துப்பால்,Virtue,Thirukural,திருக்குறள்,திருவள்ளுவர்,thiruvalluvar,tamil,english translation,transliteration மக்கட்பேறு / புதல்வரைப் பெறுதல் | The Wealth of Children | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural,sivayogi sivakumar couplet explaination

குறள் 61:

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பே றல்ல பிற

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

கலைஞர் உரை:

அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை


Transliteration (Tamil to English) :

peRumavatruL yaamaRivadhu illai aRivaRindha
makkatpaeRu alla piRa

English Meaning:

Of all that men acquire, we know not any greater gain,
Than that which by the birth of learned children men obtain

Explanation:

Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children


குறள் 62:

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

கலைஞர் உரை:

பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது


Transliteration (Tamil to English) :

ezhupiRappum theeyavai theeNtaa pazhipiRangaap
paNpudai makkat peRin

English Meaning:

Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
No evils touch them, through the sev’n-fold maze of birth

Explanation:

The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice


குறள் 63:

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தந்தம் வினையான் வரும்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிள்ளைகளைத் தம் செல்வம் என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அப்பிள்ளைகள் உள்ளபடியே செல்வமாவது அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களால் அமையும்.

கலைஞர் உரை:

தம் பொருள் என்பது தம்மக்களையேயாம் அம்மக்களின் பொருள்கள் அவரவர் செயல்களின் விளைவாக வரக்கூடியவை


Transliteration (Tamil to English) :

‘Man’s children are his fortune,’ say the wise;
From each one’s deeds his varied fortunes rise

English Meaning:

To finish virtue’s work with ceaseless effort strive,
What way thou may’st, where’er thou see’st the work may thrive

Explanation:

Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf


குறள் 64:

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் அளாவப்பெற்ற உணவு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமை உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் பிள்ளைகளின் சிறு கையால் பிசையப்பட்ட கூழ், அமிழ்தைக் காட்டிலும் மிக இனிது.

கலைஞர் உரை:

சிறந்த பொருளை அமிழ்தம் எனக் குறிப்பிட்டாலுங்கூடத் தம்முடைய குழந்தைகளின் பிஞ்சுக்கரத்தால் அளாவப்பட்ட கூழ் அந்த அமிழ்தத்தைவிடச் சுவையானதாகிவிடுகிறது


Transliteration (Tamil to English) :

amizhdhinum aatra inidhaedham makkaL
siRukai aLaaviya coozh

English Meaning:

Than God’s ambrosia sweeter far the food before men laid,
In which the little hands of children of their own have play’d

Explanation:

The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosia


குறள் 65:

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்: அம் மக்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெற்ற பிள்ளைகளின் உடலைத் தழுவுவது உடலுக்கு இன்பம். அவர்களின் பேச்சைக் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்

கலைஞர் உரை:

தம் குழந்தைகளைத் தழுவி மகிழ்வது உடலுக்கு இன்பத்தையும், அந்தக் குழந்தைகளின் மழலை மொழி கேட்பது செவிக்கு இன்பத்தையும் வழங்கும்


Transliteration (Tamil to English) :

makkaLmeyt TheeNdal utaRkinpam matruavar
soRkaettal inpam sevikku

English Meaning:

To patent sweet the touch of children dear;
Their voice is sweetest music to his ear

Explanation:

The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear


குறள் 66:

குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டு அதன் இனிமையை நுகராதவரே குழலின் இசை இனியது யாழின் இசை இனியது என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெற்ற பிள்ளைகள் பேசும் பொருளற்ற மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் கேட்க இனியவை என்பர்.

கலைஞர் உரை:

தங்கள் குழந்தைகளின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்கள்தான் குழலோசை, யாழோசை ஆகிய இரண்டும் இனிமையானவை என்று கூறுவார்கள்


Transliteration (Tamil to English) :

kuzhalinidhu yaazhinidhu enpadham makkaL
|mazhalaichchol KaeLaa thava

English Meaning:

‘The pipe is sweet,’ ‘the lute is sweet,’ by them’t will be averred,
Who music of their infants’ lisping lips have never heard

Explanation:

“The pipe is sweet, the lute is sweet,” say those who have not heard the prattle of their own children


குறள் 67:

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக் கல்வியில் மேம்படச் செய்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தகப்பன் தன் பிள்ளைக்குச் செய்யும் நன்மை, கற்றவர் அவையில் முதன்மைப் பெறச் செய்வதே.

கலைஞர் உரை:

தந்தை தன் மக்களுக்குச் செய்யவேண்டிய நல்லுதவி அவர்களை அறிஞர்கள் அவையில் புகழுடன் விளங்குமாறு ஆக்குதலே ஆகும்


Transliteration (Tamil to English) :

thandhai makaRkaatrum nandri avaiyaththu
mundhi iruppach cheyal

English Meaning:

Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat

Explanation:

The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned


குறள் 68:

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தம் மக்களின் அறிவுடைமை தமக்கு இன்பம் பயப்பதை விட உலகத்து உயிர்களுக்கேல்லாம் மிகுந்த இன்பம் பயப்பதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் பிள்ளைகள் அறிவு மிக்கவராக இருப்பது, தம்மைக் காட்டிலும், இப்பெரிய பூமியில் அழியாமல் தொடரும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் இனிது.

கலைஞர் உரை:

பெற்றோரைக் காட்டிலும் பிள்ளைகள் அறிவிற் சிறந்து விளங்கினால், அது பெற்றோருக்கு மட்டுமேயன்றி உலகில் வாழும் அனைவருக்கும் அக மகிழ்ச்சி தருவதாகும்


Transliteration (Tamil to English) :

thammintham makkaL aRivudaimai maanhilaththu
mannuyirk kellaam inidhu

English Meaning:

Their children’s wisdom greater than their own confessed,
Through the wide world is sweet to every human breast

Explanation:

That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves


குறள் 69:

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

தன் மகனை நற்பண்பு நிறைந்தவன் என பிறர் சொல்லக் கேள்வியுற்ற தாய், தான் அவனை பெற்றக் காலத்தில் உற்ற மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் மகனைக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் நிறைந்தவன் என்று அறிவுடையோர் கூற அதைக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்ற பொழுதைக் காட்டிலும் மிகுதியாக மகிழ்வாள்.

கலைஞர் உரை:

நல்ல மகனைப் பெற்றெடுத்தவள் என்று ஊரார் பாராட்டும் பொழுது அவனைப் பெற்றபொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியைவிட அதிக மகிழ்ச்சியை அந்தத் தாய் அடைவாள்


Transliteration (Tamil to English) :

eendra pozhudhin peridhuvakkum thanmakanaich
chaandroan enakkaetta thaai

English Meaning:

When mother hears him named ‘fulfill’d of wisdom’s lore,’
Far greater joy she feels, than when her son she bore

Explanation:

The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth


குறள் 70:

மகன் தந்தைக் காற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்லெனும் சொல்

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

மகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யத் தக்க கைம்மாறு, இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ என்று பிறர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்னைக் கல்வி அறிவு உடையவனாய் ஆளாக்கிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் கைம்மாறு, பிள்ளையின் ஒழுக்கத்தையும் அறிவையும் கண்டவர், இப்பிள்ளையைப் பெறுவதற்கு இவன் தகப்பன் என்ன தவம் செய்தானோ என்று சொல்லும் சொல்லைப் பெற்றுத் தருவதே.

கலைஞர் உரை:

“ஆகா! இவனைப் பிள்ளையாகப் பெற்றது இவன் தந்தை பெற்ற பெறும்பேறு’’, என்று ஒரு மகன் புகழப்படுவதுதான், அவன் தன்னுடைய தந்தைக்குச் செய்யக்கூடிய கைம்மாறு எனப்படும்


Transliteration (Tamil to English) :

makan-dhandhaikku aatrum udhavi ivan-dhandhai
ennoatraan kol-enum sol

English Meaning:

To sire, what best requital can by grateful child be done?
To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’

Explanation:

(So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which a son should render to his father


Makkatperu | மக்கட்பேறு | The Wealth of Children | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural, thirukkural, tirukural, tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ,thiruvalluvar, thirukural chapter, athigaram, kural, english, transalation, transliteration, section,1330 Thirukural, tamil thirukural, english couplets, thirukural search, tamil tutorial, thirukural in tamil, learn thirukural,

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: