ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி – Lalitha Trishati Namavali

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஸதீ நாமாவளி

Here you can read Lalitha Trishati Stotram in Tamil, Lalitha Trishati Namavali in Tamil - ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம், ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ நாமாவலி! Lalitha Trishati Lyrics in Tamil: Stotram & Namavali hinduismவெள்ளிக்கிழமை என்றாலே அம்பிகையை வழிபட மிக உகந்த நாள். அன்றைய தினம், லலிதா த்ரிஸதீ நாமாவளி, ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாம பாடல் ஆகியவற்றை நாம் உச்சரிக்கும் போது வீட்டில் மங்கலம் பொங்கும். ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதீ, ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதி, lalitha trishati stotram lyrics, lalitha trishati stotram in tamil pdf download, lalitha trishati meaning in tamil, lalitha trishati lyrics in sanskrit, Lalitha Trishati Lyrics, lalitha trishati in tamil mp3 free download, lalitha trishati benefits in tamil, lalitha trishati 300 names tamil pdf Lalitha Trishati Lyrics: ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி : Lalitha Trishati Navamavali - lalitha trishati namavali stotram chanting benefits : lalitha trishati lyrics in tamil | Samayam Tamil

ஓம் ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ

அதிமதுரசாபஹஸ்தாம்பரிமிதாமோதஸௌபாக்யாம் .
அருணாமதிஶயகருணாமபினவகுலஸுந்தரீம்ʼ வந்தே

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்

ஓம் ககாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் கள்யாண்யை நமஹ:
ஓம் கள்யாணகு³ணஶாலின்யை நமஹ:
ஓம் கள்யாணஶைலனிலயாயை நமஹ:
ஓம் கமனீயாயை நமஹ:
ஓம் களாவத்யை நமஹ:
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நமஹ:
ஓம் கல்மஷக்⁴ன்யை நமஹ:
ஓம் கருணம்ருதஸாக³ராயை நமஹ:
ஓம் கத³ம்ப³கானநாவாஸாயை நமஹ: — 10

ஓம் கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நமஹ:
ஓம் கந்த³ர்பவித்³யாயை நமஹ:
ஓம் கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நமஹ:

ஓம் கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடாயை நமஹ:
ஓம் கலிதோ³ஷஹராயை நமஹ:
ஓம் கஞ்ஜலோசனாயை நமஹ:
ஓம் கம்ரவிக்³ரஹாயை நமஹ:
ஓம் கர்மாதி³ஸாக்ஷிண்யை நமஹ:
ஓம் காரயித்ர்யை நமஹ:
ஓம் கர்மப²லப்ரதா³யை நமஹ: — 20

ஓம் ஏகாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நமஹ:
ஓம் ஏகானேகாக்ஷராக்ருத்யை நமஹ:
ஓம் ஏதத்ததி³த்யனிர்தே³ஶ்யாயை நமஹ:
ஓம் ஏகானந்த³சிதா³க்ருத்யை நமஹ:
ஓம் ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஏகப⁴க்திமத³ர்சிதாயை நமஹ:
ஓம் ஏகாக்³ரசிதனிர்த்⁴யாதாயை நமஹ:
ஓம் ஏஷணாரஹிதாத்³ருதாயை நமஹ:
ஓம் ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுராயை நமஹ: — 30

ஓம் ஏன꞉கூடவினாஶின்யை நமஹ:
ஓம் ஏகபோ⁴கா³யை நமஹ:
ஓம் ஏகரஸாயை நமஹ:
ஓம் ஏகைஶ்வர்யப்ரதா³யின்யை நமஹ:
ஓம் ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³யை நமஹ:
ஓம் ஏகாந்தபூஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஏத⁴மானப்ரபா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஏஜத³னேஜஜ்ஜக³தீ³ஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் ஏகவீராதி³ஸம்ஸேவ்யாயை நமஹ:
ஓம் ஏகப்ராப⁴வஶாலின்யை நமஹ: — 40

ஓம் ஈகாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஈஶித்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யின்யை நமஹ:
ஓம் ஈத்³ருகி³த்யாவினிர்தே³ஶ்யாயை நமஹ:
ஓம் ஈஶ்வரத்வவிதா⁴யின்யை நமஹ:
ஓம் ஈஶானாதி³ப்³ரஹ்மமய்யை நமஹ:
ஓம் ஈஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³யை நமஹ:
ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட³கோட்யை நமஹ:
ஓம் ஈஶ்வரவல்லபா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஈடி³தாயை நமஹ: — 50

ஓம் ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீராயை நமஹ:
ஓம் ஈஶாதி⁴தே³வதாயை நமஹ:
ஓம் ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நமஹ:
ஓம் ஈஶதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நமஹ:
ஓம் ஈஶ்வரோத்ஸங்க³னிலயாயை நமஹ:
ஓம் ஈதிபா³தா⁴வினாஶின்யை நமஹ:
ஓம் ஈஹாவிரஹிதாயை நமஹ:
ஓம் ஈஶஶக்த்யை நமஹ:
ஓம் ஈஷத்ஸ்மிதானநாயை நமஹ: — 60

ஓம் லகாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் லலிதாயை நமஹ:

ஓம் லக்ஷ்மீவாணீனிஷேவிதாயை நமஹ:
ஓம் லாகின்யை நமஹ:
ஓம் லலனாரூபாயை நமஹ:
ஓம் லஸத்³தா³டி³மபாடலாயை நமஹ:
ஓம் லலந்திகாலஸத்பா²லாயை நமஹ:
ஓம் லலாடனயனார்சிதாயை நமஹ:
ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்க்³யை நமஹ:
ஓம் லக்ஷகோட்யண்ட³னாயிகாயை நமஹ: — 70

ஓம் லக்ஷ்யார்தா²யை நமஹ:
ஓம் லக்ஷணாக³ம்யாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴காமாயை நமஹ:
ஓம் லதாதனவே நமஹ:
ஓம் லலாமராஜத³ளிகாயை நமஹ:
ஓம் லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதாயை நமஹ:
ஓம் லம்போ³த³ரப்ரஸுவே நமஹ:
ஓம் லப்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் லஜ்ஜாட்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் லயவர்ஜிதாயை நமஹ: — 80

ஓம் ஹ்ரீங்காரரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனிலயாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்பத³ப்ரியாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீ³ஜாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமந்த்ராயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்விபூ⁴ஷணாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶீலாயை நமஹ: — 90

ஓம் ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீடி²காயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேத்³யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரசிந்த்யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶரீரிண்யை நமஹ: — 100

ஓம் ஹகாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஹலத்⁴ருத்பூஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நமஹ:
ஓம் ஹரப்ரியாயை நமஹ:
ஓம் ஹராராத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தாயை நமஹ:
ஓம் ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ர்யை நமஹ:
ஓம் ஹயமேத⁴ஸமர்சிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நமஹ:
ஓம் ஹம்ஸவாஹனாயை நமஹ: — 110

ஓம் ஹததா³னவாயை நமஹ:
ஓம் ஹத்த்யாதி³பாபஶமன்யை நமஹ:
ஓம் ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசாயை நமஹ:
ஓம் ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்க³னாயை நமஹ:
ஓம் ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹரிகேஶஸக்²யை நமஹ:
ஓம் ஹாதி³வித்³யாயை நமஹ:
ஓம் ஹாலாமதா³லஸாயை நமஹ: — 120

ஓம் ஸகாரரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வேஶ்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வப⁴ர்த்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வஹந்த்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஸனாதன்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வானவத்³யாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர்யை நமஹ: — 130

ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வவிமோஹின்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வக³தாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வாருணாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வமாத்ரே நமஹ:
ஓம் ஸர்வபு⁴ஷணபு⁴ஷிதாயை நமஹ: — 140

ஓம் ககாரார்தா²யை நமஹ:
ஓம் காலஹந்த்ர்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்யை நமஹ:
ஓம் காமிதார்த²தா³யை நமஹ:
ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நமஹ:
ஓம் கல்யாயை நமஹ:
ஓம் கடி²னஸ்தனமண்ட³லாயை நமஹ:
ஓம் கரபோ⁴ரவே நமஹ:

ஓம் களானாத²முக்²யை நாம꞉
ஓம் கசஜிதாம்பு³தா³யை நமஹ: — 150

ஓம் கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணாயை நமஹ:
ஓம் கபாலிப்ராணனாயிகாயை நமஹ:
ஓம் காருண்யவிக்³ரஹாயை நமஹ:
ஓம் காந்தாயை நமஹ:
ஓம் காந்திதூ⁴தஜபாவள்யை நமஹ:
ஓம் களாலாபாயை நமஹ:
ஓம் கம்பு³கண்ட்²யை நமஹ:
ஓம் கரனிர்ஜிதபல்லவாயை நமஹ:
ஓம் கல்பவல்லீஸமபு⁴ஜாயை நமஹ:
ஓம் கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நமஹ: — 160

ஓம் ஹகாரார்தா²யை நமஹ:
ஓம் ஹம்ஸக³த்யை நமஹ:
ஓம் ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாயை நமஹ:
ஓம் ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³யை நமஹ:
ஓம் ஹாகின்யை நமஹ:
ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஹடாத்காரஹதாஸுராயை நமஹ:
ஓம் ஹர்ஷப்ரதா³யை நமஹ:
ஓம் ஹவிர்போ⁴க்த்ர்யை நமஹ: — 170

ஓம் ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹாயை நமஹ:
ஓம் ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டாயை நமஹ:
ஓம் ஹம்ஸமந்த்ரார்த²ரூபிண்யை நமஹ:
ஓம் ஹானோபாதா³னனிர்முக்தாயை நமஹ:
ஓம் ஹர்ஷிண்யை நமஹ:
ஓம் ஹரிஸோத³ர்யை நமஹ:

ஓம் ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யாயை நமஹ:
ஓம் ஹானிவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஹய்யங்க³வீனஹ்ருத³யாயை நமஹ:
ஓம் ஹரிகோபாருணாம்ஶுகாயை நமஹ: — 180

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ நாமாவலி!

ஓம் லகாராக்²யாயை நமஹ:
ஓம் லதாபுஜ்யாயை நமஹ:
ஓம் லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டாயை நமஹ:
ஓம் லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதாயை நமஹ:
ஓம் லங்க்⁴யேதராஜ்ஞாயை நமஹ:
ஓம் லாவண்யஶாலின்யை நமஹ:
ஓம் லகு⁴ஸித்³த⁴தா³யை நமஹ:
ஓம் லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴யை நமஹ:
ஓம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதாயை நமஹ: — 190

ஓம் லப்⁴யேதராயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴யை நமஹ:
ஓம் லாங்க³லாயுதா⁴யை நமஹ:
ஓம் லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதாயை நமஹ:
ஓம் லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் லம்படாயை நமஹ:
ஓம் லகுலேஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴மானாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ரஸாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நமஹ: — 200

ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்³யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶிகா²மண்யை நமஹ:

ஓம் ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³னிஶிகா²யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருச்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நமஹ: — 210

ஓம் ஹ்ரீங்காரதீ³ர்தி⁴காஹம்ஸ்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகின்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகந்த³ராஸிம்ஹ்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருங்கி³காயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்⁴வ்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நமஹ: — 220

மகிஷாசுரமர்த்தினி தமிழ் பாடல் வரிகள் நந்தினி பாடல்கள் Aigiri Nandini lyrics in english அம்மன் பாடல் வரிகள் நந்தினி சாங்ஸ் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழ் பாடல் வரிகள் pdf aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in english mp3 download masstamilan aigiri nandini ringtone download aigiri nandini lyrics in hindi mahishasura mardini stotram lyrics mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in english aigiri nandini lyrics in hindi aigiri nandini lyrics in sanskrit aigiri nandini song lyrics in telugu நந்தினி நந்தினி சாங் aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download aigiri nandini lyrics in tamil with meaning aigiri nandini lyrics in tamil pdf download aigiri nandini lyrics in tamil ringtone download aigiri nandini lyrics in tamil and english aigiri nandini ariyen amma lyrics in tamil aigiri nandini ariyen amma song lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in tamil pdf free download aigiri nandini lyrics in tamilpaa mahishasura mardini lyrics in tamil mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning aigiri nandini lyrics in tamil pdf mahishasura mardini stotram lyrics in english mahishasura mardini stotram lyrics in tamil mp3 free download aigiri nandini song lyrics in english mahishasura mardini in tamil aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini lyrics in tamil pdf mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning mahishasura mardini lyrics in tamil bombay sisters mahishasura mardini stotram lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini tamil lyrics in english jaya jaya mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini lyrics in tamil pdf aigiri nandini song lyrics in english ஐகிரி நந்தினி ஐகிரி நந்தினி பாடல் mp3 download masstamilan mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning mahishasura mardini stotram lyrics in english

ஓம் ஸகாராக்²யாயை நமஹ:
ஓம் ஸமரஸாயை நமஹ:
ஓம் ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴ம்யை நமஹ:
ஓம் ஸத³ஸதா³ஶ்ரயாயை நமஹ:
ஓம் ஸகலாயை நமஹ:
ஓம் ஸச்சிதா³னந்தா³யை நமஹ:
ஓம் ஸாத்⁴யாயை நமஹ:
ஓம் ஸத்³க³திதா³யின்யை நமஹ:
ஓம் ஸனகாதி³முனித்⁴யேயாயை நமஹ: — 230

ஓம் ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நமஹ:
ஓம் ஸகலாதி⁴ஷ்டா²னரூபாயை நமஹ:

ஓம் ஸத்யரூபாயை நமஹ:
ஓம் ஸமாக்ருத்யை நமஹ:
ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்சனிர்மாத்ர்யை நமஹ:
ஓம் ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நமஹ:
ஓம் ஸர்வோத்துங்கா³யை நமஹ:
ஓம் ஸங்க³ஹீனாயை நமஹ:
ஓம் ஸகு³ணாயை நமஹ:
ஓம் ஸகலேஷ்டதா³யை நமஹ: — 240

ஓம் ககாரிண்யை நமஹ:
ஓம் காவ்யலோலாயை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரமனோஹராயை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்³யை நமஹ:
ஓம் காமேஶோத்ஸங்க³வாஸின்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்க்³யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்³த்⁴யை நமஹ: — 250

Lalitha Trishati Namavali in Tamil

ஓம் காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியாயை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாதா²யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யாயை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரக்³ருஹேஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வராஹ்லாத³கர்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் காமேஶ்வர்யை நமஹ:
ஓம் காமகோடினிலயாயை நமஹ:
ஓம் காங்க்ஷிதார்த²தா³யை நமஹ: — 260

ஓம் லகாரிண்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ரூபாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴தி⁴யே நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴வாஞ்சி²தாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴பாபமனோதூ³ராயை நமஹ:
ஓம் லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ஶக்த்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴தே³ஹாயை நமஹ:
ஓம் லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴பு³த்³த்⁴யை நமஹ: — 270

ஓம் லப்³த⁴லீலாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴யௌவனஶாலின்யை நமஹ:
ஓம் லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴விப்⁴ரமாயை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ராகா³யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴க³த்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴னானாக³மஸ்தி²த்யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴போ⁴கா³யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ஸுகா²யை நமஹ:
ஓம் லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூஜிதாயை நமஹ: — 280

மகிஷாசுரமர்த்தினி தமிழ் பாடல் வரிகள் நந்தினி பாடல்கள் Aigiri Nandini lyrics in english அம்மன் பாடல் வரிகள் நந்தினி சாங்ஸ் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழ் பாடல் வரிகள் pdf aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in english mp3 download masstamilan aigiri nandini ringtone download aigiri nandini lyrics in hindi mahishasura mardini stotram lyrics mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in english aigiri nandini lyrics in hindi aigiri nandini lyrics in sanskrit aigiri nandini song lyrics in telugu நந்தினி நந்தினி சாங் aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download aigiri nandini lyrics in tamil with meaning aigiri nandini lyrics in tamil pdf download aigiri nandini lyrics in tamil ringtone download aigiri nandini lyrics in tamil and english aigiri nandini ariyen amma lyrics in tamil aigiri nandini ariyen amma song lyrics in tamil aigiri nandini song lyrics in tamil pdf free download aigiri nandini lyrics in tamilpaa mahishasura mardini lyrics in tamil mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning aigiri nandini lyrics in tamil pdf mahishasura mardini stotram lyrics in english mahishasura mardini stotram lyrics in tamil mp3 free download aigiri nandini song lyrics in english mahishasura mardini in tamil aigiri nandini lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini lyrics in tamil pdf mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning mahishasura mardini lyrics in tamil bombay sisters mahishasura mardini stotram lyrics in tamil mp3 free download mahishasura mardini tamil lyrics in english jaya jaya mahishasura mardini lyrics in tamil aigiri nandini lyrics in tamil pdf aigiri nandini song lyrics in english ஐகிரி நந்தினி ஐகிரி நந்தினி பாடல் mp3 download masstamilan mahishasura mardini lyrics in tamil with meaning mahishasura mardini stotram lyrics in english

ஓம் ஹ்ரீங்காரமூர்த்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸௌத⁴ஶ்ருங்க³கபோதிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரது³க்³த⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ராயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்கரமணிதீ³பார்சிஷே நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபேடகமண்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³காயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தக்யை நமஹ: — 290

ஓம் ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமண்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமயஸௌர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ரும புத்ரிகாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேதோ³பனிஷதே³ நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனந்த³னாராமனவகல்பக வல்லர்யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴யை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வாயை நமஹ:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³யை நமஹ: — 300

இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஸதினாமாவலி꞉ ஸமாப்தா .

ஓம் தத் ஸத் .

இதையும் படிக்கலாமே

ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதீ, ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதி, lalitha trishati stotram lyrics, lalitha trishati stotram in tamil pdf download, lalitha trishati meaning in tamil, lalitha trishati lyrics in sanskrit, Lalitha Trishati Lyrics, lalitha trishati in tamil mp3 free download, lalitha trishati benefits in tamil, lalitha trishati 300 names tamil pdf

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: